Sianel CânSing You Tube Newydd

Yr wyf yn falch o gyhoeddi lansiad y Sianel YouTube newydd CânSing. Mae pob un o'r clipiau fideo ymarfer corff CânSing yn awr ar gael i'w gweld ar "cansingcymru" ar You Tube - mae hyn yn ddatblygiad newydd a chyffrous ar gyfer y prosiect.

Fel y gofynnwyd gan lawer o'n 'aelodau' rydym hefyd wedi ychwanegu casgliad o recordiadau o'n repertoire gan artistiaid amrywiol. Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer cymharu a gwerthuso yn ystod cerddoriaeth neu sesiwn ganu yn yr ysgol.

Bydd y sianel YouTube newydd hefyd yn ei gwneud yn bosibl i chi gael mynediad at y deunydd fideo CânSing ar ddyfeisiau electronig, ee nifer o Androids / iPads / smartphones.

Gallwch ddod o hyd ein sianel drwy chwilio 'cansingcymru' ar y sianel YouTube neu app.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld hwn yn ychwanegiad defnyddiol.

Dymuniadau gorau

Suzanne Barnes
Rheolwr Prosiect

   Llwyddiant Ariannu!

Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi bod y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews, wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer CânSing ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Nid yn unig y bydd hyn yn golygu y bydd yr adnoddau presennol a chefnogaeth fod ar gael, ond hefyd y bydd 200 o ysgolion yng Nghymru yn elwa ar y rhaglen hyfforddiant rhwng Ebrill 2013 - Mawrth 2014.

Mae yna 3 Tafen Cefnogi Cân newydd ar ei ffordd o fewn yr wythnos nesaf:

- Ni yw y byd (Gruff Rhys)

- Gennai Rhythm (George Gershwin)

- Rho dy bwys ( cyfiethiad o'r gân enwog Lean on me

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth barhaus - yn enwedig y rhai a roddodd dystiolaeth ar gyfer y cynnig. 

Gyda dymuniadau gorau

 

Suzanne     

Cân y Bugeiliaid

 

Mae Cân y Bugeiliaid gan y cyfansoddwr Cymreig Gareth Glyn a’r geiriau gan ei wraig Eleri Cwyfan wedi bod yn rhan o repertoire safle we www.cansing.org.ukers peth amser bellach. Mae hon wedi bod yn gân hynod o boblogaidd ac wedi cael defnydd helaeth gan ysgolion ar draws Cymru yn benodol ar gyfer cyngherddau / gwasanaethau Nadolig.

 

Eleni mae’r gân wedi cael ei chynnwys fel rhan o destynnau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd sydd yn cael ei chynnal yn Sir Benfro. Mae’r gân ar gyfer cystadleuaeth Parti bechgyn Blwyddyn 7 – 9.

 

Ar ein safle we mae yna Daflen Cefnogi Cân sydd yn cynnig arweiniad ar sut i fynd at i ddysgu’r gân yn effeithiol. Yn ogystal ceir cyswllt i ymarferion lleisiol y gellir ei gwneud yn ystod yr ymarferion. Mae yna sgôr o’r gerddoriaeth ar gael i’w lawr lwytho yn ogystal â sgrin ryngweithiol ar gyfer ymarfer mewn ystafell ddosbarth gyda Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Gellir hefyd lawr lwytho'r traciau ar ffurf mp3 er mwyn ymarfer gan fod y trac llawn yma, trac cefndirol a thrac gyda’r rhannau unigol yn cael eu canu.

 

Pob lwc os ydych yn bwriadu cystadlu eleni, beth am yrru eich perfformiad i ni fel enghraifft o arfer da neu greu fide oar gyfer ei sianel  You Tube newydd?

Blwyddyn Newydd Dda!

 

Gobeithio i chi gyd gael toriad braf dros y Nadolig - rydym yn edrych ymlaen i gydweithio gyda chi yn ystod 2013.

 

Am fwy o wybodaeth am CânSing cysylltwch gyda ni info@cansing.org.uk

 

Cymunedau dysgu

 

 

Rydym hefyd yn dod â thair Cymuned Dysgu Proffesiynol newydd ynghyd, a byddem wrth ein bodd pe bai unrhyw un sydd am

 

gymryd rhan yn y cymunedau hyn yn cysylltu â ni. Bydd y Cymunedau Dysgu Proffesiynol yn archwilio’r cysylltiadau rhwng CânSing a:

• llythrennedd

• anghenion addysgol arbennig

• dwyieithrwydd

Am fwy o wybodaeth am y meysydd hyn, neu i awgrymu maes arall ar gyfer Cymuned Dysgu Proffesiynol CânSing, cysylltwch gyda ni info@cansing.org.uk

 

Dyddiadau pwysig

 

 

16 Ionawr  - Diwrnod Hyfforddi CânSing 2 – ysgolion Sir y Fflint a Wrecsam (Saesneg);

21 Chwefror - Diwrnod Hyfforddi CânSing 2 – ysgolion Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam (Cymraeg),

20 Mawrth - Diwrnod Hyfforddi CânSing 2 – Conwy a Gwynedd (Cymraeg),

 

 

 

 

Helo Bawb!Rydym wedi cael tri diwrnod llwyddiannus o hyfforddiant yng Ngogledd Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf, gydag ysgolion o Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy a Gwynedd. Mae dau ddigwyddiad arall yn Ne Cymru cyn hanner tymor, felly mae'n gyfnod prysur iawn i'r tîm CânSing.Rydym yn y broses o ddod a 3 CDP CânSing newydd (Cymunedau Dysgu Proffesiynol) a byddem wrth ein bodd i glywed gan unrhyw un a hoffai gymryd rhan. Mae'r pynciau i'w harchwilio yn cynnwys y cysylltiadau rhwng CânSing a:

Llythrennedd

Anghenion Addysgol Arbennig

Dwyieithrwydd.Am fwy o wybodaeth am y rhain, neu i awgrymu pwnc gwahanol ar gyfer CDP CânSing, os gwelwch yn dda e-bostiwch info@cansing.org.ukRydym hefyd yn y broses o drefnu rhai sesiynau cyfnos yn canolbwyntio ar ein deunyddNadolig, os oes gennych ddiddordeb yn y sesiynau hyn maent am ddim (neu os hoffech gynnal digwyddiad yn eich ysgol) cysylltwch â ni. Bydd y rhain yn gobeithio, yn helpu rhai ohonoch a fydd yn meddwl am eich cynhyrchiad  Nadolig yn yr ysgol.Yn y cyfamser, diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus, rydym yn gwerthfawrogi eich adborth.Dymuniadau gorauSuzanne Barnes

Rheolwr Prosiect

 Croeso nôl! 

Rwy'n gobeithio eich bod wedi cael gwyliau haf pleserus ac yn barod ar gyfer y tymor newydd sydd o'ch blaen.
 
Rydym wedi bod yn brysur iawn yn paratoi deunyddiau CânSing newydd i chi a gwneud cynlluniau ar gyfer y cyfnod nesaf o gyflwyno dyddiau hyfforddiant.
 
Dros y misoedd nesaf byddwn yn gweithio gyda chlystyrau yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Wrecsam, Conwy, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a'r Fro. Diolch i'r rhai ohonoch sydd wedi  enwebu ysgolion i gymryd rhan.
 
Bydd ein caneuon newydd yn cael ei ryddhau yn fuan, ac i gefnogi hyn byddwn yn cynnal rhai sesiynau hyfforddi gyda'r hwyr. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o'r sesiynau hyn, cysylltwch drwy ebost info@cansing.org.uk

 
Dymuniadau gorau
 
Suzanne
 
Rheolwr Prosiect CânSing

Unwaith eto eleni, roedd 21 Mehefin yn ddiwrnod prysur iawn i dîm CânSing, ac nid yw’r rhifyn hwn ond yn cyfeirio at rai o’r digwyddiadau a gynhaliwyd mewn ysgolion ledled Cymru.


Aeth ein holl animateurs i ymweld â digwyddiadau – o Wrecsam i Geredigion, ac o Gaerdydd i Wrecsam. Cefais innau fynd i ddau ddigwyddiad – yn Ysgol Bryn Elian yng Nghonwy gydag Elin Llwyd yn y bore, ac yn Ysgol Rhosesni gyda Jenny Pearson yn Wrecsam ar ôl cinio. Dangosai’r naill ddigwyddiad a’r llall, a oedd yn cynnwys dros 100 o blant ysgol gynradd, y gwaith gwych a wnaed gan bawb a gymerodd ran. Roedd y digwyddiadau hefyd yn dystiolaeth gref o werth y rhaglen. Cafwyd llawer o ohebiaeth gadarnhaol yn y wasg, gan gynnwys cyfweliad hir ag Emma Cavendar-Morris (Pennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Tredegar) a minnau ar raglen Roy Noble ar BBC Radio Wales . Roedd Emma yn llawn canmoliaeth wrth sôn am y prosiect, ac yn enwedig wrth sôn am Osian Rowlands, a ddaeth i’w hysgol ar y diwrnod i’w helpu i baratoi am gyngerdd mawr CânSing!


Ar nodyn mwy personol, mae digwyddiadau fel hyn mor bwysig i mi. Mae’n hawdd i’r rhai hynny ohonom ni sy’n gweithio ‘y tu ôl i’r llenni’ anghofio am effaith ein gwaith ar blant, pobl ifanc ac athrawon. Mae gweld, a chlywed, y digwyddiadau hyn o lygad y ffynnon yn ein hatgoffa pam ein bod ni i gyd yn gweithio mor galed, a pham ei bod hi’n hanfodol parhau â’n gwaith er mwyn sicrhau bod CânSing yn cefnogi ysgolion a disgyblion ymhell i’r dyfodol. Dymunaf seibiant braf i bob un ohonoch dros yr haf, ond ni fydd tîm CânSing yn cael cyfle i orffwys. Byddwn yn gweithio ar ychwanegiadau newydd i’r Banc Caneuon, ac ar gynlluniau ar gyfer amserlen hyfforddi’r flwyddyn academaidd newydd. Pob dymuniad da a diolch am barhau i’n cefnogi!


Suzanne Barnes

Rheolwr Prosiect CânSing

 

 

Dyma gopi o Fwletin mis Gorffennaf 2012 http://www.continyou.org.uk/wales_cymru/resources/files/can-sing-bulletin-welsh-july

 

Fel y gwyddochrydym yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol CânSing ar ddydd Iau, Mehefin 21ain, gyda gweithgareddau mawr a bach yn digwydd ar hyd a lled Cymru.
 
I gefnogi'r digwyddiadau hyn rydym wedi rhyddhau 4 o ganeuon newydd : -
• 'Ystyria dyhun' - Lionel Bart (Oliver)
• ‘Moliannwn’ - Alaw werin Gymreig

•'Hei, ti’n cŷl' - Robat Arwyn.
• 'Os oes gen ti gân' Cyfansoddiad newydd gan y cyfansoddwr Owain Llwyd Cymru a geiriau gan Meirion MacIntyre Huws (Bardd Plant Cymru, 2001)


Mae gennym hefyd ddeunydd cymorth ychwanegol gan gynnwys templedposter, datganiad i'r wasg, deg uchaf awgrym gan ein tîm.
 
Rydym yn gobeithio am sylw yn y cyfryngau gwahanol yn ystod y dydd, gan gynnwys cyfweliad ar raglen Roy Noble ar BBC Radio Wales. Rydym yn edrych ymlaen at glywed popeth am eich digwyddiadau, mawr neu fach, byddwn yn cyhoeddi rhifyn arbennig o'n bwletin CânSing ag adroddiadau o bob cwr o Gymru - felly beth am gynnwys manylion eich dathliad?
 
Dymuniadau Gorau
 
Suzanne

 Byddwn yn cynnal Diwrnod Cenedlaethol CânSing am yr ail waith ddydd Iau, 21 Mehefin. Estynnir gwahoddiad i’r holl ysgolion sy’n ymwneud â phrosiect CânSing i ddathlu eu cyflawniadau ar y diwrnod hwn.

Rydym wrth ein bodd fod ysgolion ledled Cymru eisoes yn cynllunio i fanteisio ar y cyfle hwn i ddod â disgyblion ynghyd, i uno lleisiau ac i ddathlu’r hyn y maent wedi’i gyflawni drwy ddefnyddio adnoddau CânSing (yn www.cansing.org.uk).

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn arddangos llwyddiant prosiect CânSing. Hyderwn y bydd y profiad yn creu argraff barhaol ar yr athrawon a’r plant fel ei gilydd, ac yn eu hannog i ddefnyddio’u lleisiau heddiw ac ymhell i’r dyfodol. 

Adnoddau newydd

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol CânSing, byddwn yn rhyddhau adnoddau newydd ar y wefan, ynghyd â Phecyn Diwrnod CânSing.

Dyma’r caneuon newydd:

‘Ystyria dy hun’ – Lionel Bart (Oliver)

‘Moliannwn’ – Cân Werin Gymreig

‘Hei, ti'n cwl’ – Robat Arwyn.

Eleni, rydym wedi comisiynu’r cyfansoddwr o Gymro, Owain Llwyd a Meirion MacIntyre Huws (Bardd Plant Cymru, 2001) i gyfansoddi cân i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol CânSing. Enw’r gân ddwyieithog hon yw ‘Os oes gen ti gân’.


 

 

Rydym yn hapus iawn i allu cyhoeddi bod tair cân newydd a chyffrous nawr ar gael ar wefan CânSing, sef:

- Yn Gefn i Mi

- Rhywbeth tu mewn

- Lawr ar lan y Môr

Gobeithio y cewch chi hwyl yn dysgu ac arbrofi gyda’r deunydd newydd yma!