Cofiwch y dyddiad!

Diwrnod Cenedlaethol

CânSing

Eisioes, rydym wrthi’n trefnu ein hail Diwrnod Cenedlaethol CânSing a gynhelir ar Ddydd Iau, yr 21ain o Fehefin 2012.

Yn union fel y llynedd, bydd pob un o bum animateurs CânSing ar gael i gefnogi ysgolion ar y diwrnod hwnnw.

Yn enwedig, hoffwn gefnogi ysgolion clwstwr sy’n dymuno cynnal dyddiau pontio ac yn dymuno cael help gan animateur.

Os hoffech chi gael animateur i fynychu eich hysgol ar yr 21ain o Fehefin, os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib drwy ebostio info@cansing.org.uk.

Mae gennym gynlluniau i gynhyrchu ychydig o adnoddau newydd ar gyfer gwefan CânSing, ac rydym yn dymuno darganfod beth fyddwch chi yn hoffi gweld! Crëwyd holiadur arlein gennym i gipio eich sylwadau. A fyddwch cystal â threulio pum munud i gwblhau’r holiadur hwn - gellir canfod y ddolen yma http://www.surveymonkey.com/s/D9FZYFD

Y dyddiad cau yw’r 20fed o Chwefror.

Yn ogystal, rydym yn awyddus i ddarganfod beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am ein Banc Caneuon a’n hymarferion. Felly, hoffwn gychwyn ychydig o grwpiau ffocws

gyda disgyblion. Os oes gennych grwp fyddai’n hoffi dylanwadu ar ba ddeunyddiau caiff eu hychwanegu at wefan CânSing, ebostiwch info@cansing.org.uk.

Yn olaf, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i chi i gyd am eich holl gefnogaeth parhaol i CânSing. Cawsom ein synnu â’r adborth gadarnhaol a dderbyniwyd hyd yn hyn – cymaint, felly, ein bod yn ychwanegu adran i’r wefan fel bod modd i bawb weld eich sylwadau. Os gwelwch yn dda, parhewch i’w hanfon atom!

Heddiw, cyhoeddodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, £250,000 ar gyfer ymestyn rhaglen arloesol i hyrwyddo canu mewn ysgolion am flwyddyn arall.

Cafodd y rhaglen CânSing ei chyflwyno yn 2009 i helpu plant ysgol i ddechrau canu, fel rhan o weithgareddau sy’n gysylltiedig â chwricwlwm yr ysgol, yn ogystal ag y tu allan i wersi.

Mae’r rhaglen wedi darparu hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer hyrwyddo canu, ac i dynnu sylw at y manteision sy’n gysylltiedig â chanu, i fwy na 500 o ysgolion yng Nghymru. Erbyn mis Mawrth 2012, bydd 140 o ysgolion eraill yn cael y cyfle i gymryd rhan.

Mae ymateb yr ysgolion i’r rhaglen wedi bod yn gadarnhaol. Daeth asesiad annibynnol ohoni i’r casgliad ei bod yn rhoi hyder i’r athrawon a oedd yn cynnal y gweithgareddau ac i’r plant a’r bobl ifanc a oedd yn cymryd rhan ynddynt, ac yn eu hysgogi.

Yn sgil cynnal y rhaglen hefyd, roedd llythrennedd a sgiliau iaith wedi gwella mewn ysgolion. Llwyddodd y rhaglen i ennyn diddordeb bechgyn, sy’n gallu bod yn amharod i gymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath, yn ogystal â phlant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig. 

Mae gwefan CânSing yn boblogaidd iawn ymhlith ysgolion, ac mae’n derbyn mwy na 15,000 o drawiadau'r mis ar gyfartaledd.

Bydd yr arian newydd yn sicrhau bod modd cynnig rhaglen gymorth arall i fwy na 250 o ysgolion tan fis Mawrth 2013.

Dywedodd Mr Andrews:

“Mae magu hyder yn rhan bwysig o brofiad addysgol plant a phobl ifanc. Drwy’r rhaglen CânSing, rydyn ni’n gobeithio sicrhau bod plant a’r gymuned ehangach yn cymryd rhan ym mywyd yr ysgol, eu hysgogi, a gwella eu profiadau.

“Rwy’n falch bod y rhaglen hon yn cael effaith gadarnhaol mewn ysgolion. Fel Gweinidog Addysg, mae gwella sgiliau llythrennedd yn un o’m prif flaenoriaethau i. O ganlyniad, mae’r canfyddiadau sy’n dangos bod y cynllun yn gwella lefelau llythrennedd yr unigolion sy’n cymryd rhan ynddo yn destun calondid i mi.  

“Bydd yr arian dw i wedi’i gyhoeddi heddiw yn caniatáu i’r rhaglen barhau am flwyddyn arall, ac yn sicrhau bod mwy o ysgolion a disgyblion yn gallu elwa arni o hyd”.

Mae’r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â’r elusen ContinYou Cymru, sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol. Mae wedi’i thargedu at ddisgyblion ym Mlynyddoedd 5, 6 a 7 yn bennaf.

Dywedodd Suzanne Barnes, Rheolwr Prosiect CânSing:

“Rydyn ni wrth ein boddau fod y Gweinidog Addysg wedi cydnabod yr hyn y mae CânSing wedi’i gyflawni hyd yma, a’i fod wedi cytuno i gefnogi’r rhaglen am flwyddyn arall.   

“Mae’r clod y mae’r rhaglen wedi’i dderbyn wedi bod yn destun calondid i ni, ac mae’n newyddion gwych bod llawer mwy o ddisgyblion nawr yn mynd i allu elwa ar hyn.”

Caneuon newydd

 

Bum yn gweithio’n ddygn y nStiwdio’r Aran (Caernarfon) gydag Emyr Rhys , yn recordio’r caneuon newydd. Mewn ymateb i’r adborth, buom yn cynhyrchu ychydig o draciau tymhorol i  hi gael cynnig arnynt y tymor hwn. Mae’r canlynol eisioes ar gael:

• Cân y bugeiliaid

• Dawel nos

• Noel, noel, noel (ail feistrwyd).

Yn ogystal, gallwch ganfod y caneuon newydd hyn ar wefan CânSing:

• Migldi magldi

• Nodau di ri.

Ac rydym wedi ychwanegu sgriniau rhyngweithiol newydd a thaflenni cymorth i’r caneuon ar gyfer:

• Rap 1, 2, 3

• Cân yr Elfennau

• Cân y canw

• Sgw – bi – dw

• O hyfryd ddydd.

Byddwn yn ychwanegu rhagor o ganeuon yn fuan, felly gwyliwch am :

• Sigla fi Iôr

• O re mi

• Yn gefn i mi

• Rhywbeth tu mewn yn awr.

 

Yn olaf, dymunaf Nadolig Llawen iawn i bob un ohonoch chi. Da chi, rhowch wybod i ni sut yr ydych yn defnyddio’n hadnoddau. Hoffwn i glywed gennych, yn arbennig felly os ydych chi’n defnyddio ein deunydd newydd, efallai yn eich sioe Nadolig/drama geni yn yr ysgol!

 

Nadolig Llawen i chi gyd!

 

Suzanne Barnes,

Rheolwraig Prosiect CânSing

Gobeithio eich bod i gyd wedi cael toriad haf dymunol a’ch bod wedi adfywio ac yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall o’ch blaen.

Ers y cyhoeddiad o arian ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru tuag at CânSing (hyd Fawrth 2012) buom yn prysur ddethol deunydd newydd ar gyfer y Banc Caneuon. Diolch yn fawr i’r rhai ohonoch gysylltodd gydag awgrymiadau, gwnaethom ein gorau i ymateb i’r adborth a roddwyd a bellach rydym wrthi’n trefnu a recordio’r traciau newydd hyn a byddant ar gael ar y wefan cyn gynted a phosibl.

Rydym hefyd yn gweithio tuag at recriwtio’r clwstwr newydd o ysgolion i gymryd rhan yn y rhaglen hyfforddi. Byddwn yn trafod y cynlluniau hyn gyda’r Darparwyr Gwasanaeth Cerdd a’r Cynghorwyr Cwricwlwm Cerdd, felly os yr hoffech i’ch ysgol fod ynghlwm cysylltwch gyda’ch partneriaid lleol a gadael iddynt wybod yr hoffech gymryd rhan.

Dymuniadau gorau am flwyddyn lwyddiannus a soniarus!

 

Suzanne Barnes

 Rheolwr Prosiect 

Hyfryd yw gallu cadarnhau bod Leighton Andrews, Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi cytuno I gefnogi CânSing i’r flwyddyn academaidd nesaf. Fel y gwyddoch, bu CânSing yn brosiect peilot, ac mae’r cyhoeddiad hwn yn ddiwedd dwy flynedd o waith caled a chasglwyd stôr o dystiolaeth o weithio gydag athrawon ledled Cymru.

Mae cefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru yn gam cadarnhaol iawn ar gyfer y rhaglen CânSing ac mae’n sicrhau y bydd adnoddau ar lein yn dal ar gael hyd at o leiaf fis Mawrth 2012. Bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi i fwy o ysgolion dderbyn y pecyn cefnogi CânSing llawn ac i lawer dderbyn hyfforddiant ‘adfywiol’, gan amlygu  deunyddiau a thechnegau newydd i’r rhai sydd eisoes wedi cyfranogi yn y peilot gan sicrhau nad yw momentwm yn cael ei golli.

Byddwn yn dal i gasglu tystiolaeth o lwyddiant y rhaglen a defnyddio hyn i helpu i sicrhau dyfodol hir dymor mwy sefydlog i CânSing. Yn y cyfamser, rwyf yn bersonol

eisiau llongyfarch pawb fu ynghlwm â sicrhau’r ariannu hwn.

Dymuniadau gorau am haf braf a soniarus!

 

Suzanne Barnes,

Rheolwr Prosiect

CânSing, ContinYou Cymru

 

 

Mae pobl ifanc rhwng 11 ac 19 oed o Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth ‘Next Brit Thing’ - cystadleuaeth gerddoriaeth genedlaethol fawr newydd.  Mae’r gystadleuaeth gyffrous hon yn cael ei noddi gan y diwydiant cerddoriaeth yn y DU a Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan.  Mae’r gystadleuaeth yn agored i bobl ifanc rhwng 11 ac 19 oed sy’n berfformwyr neu’n gyfansoddwyr a gallant berfformio unrhyw fath o gerddoriaeth.  Mae llu o wobrau a chyfleoedd ar gael yn sgil y gystadleuaeth hon gan gynnwys cymorth a chyfarwyddyd gan gerddorion ac awduron caneuon proffesiynol.  Bydd modd i’r  cystadleuwyr fynychu tiwtorialau a bydd adnoddau ar gael i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau ac i archwilio gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol hefyd.  Mae’r broses gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth wedi agor ac mae modd gwneud hynny ar wefan http://www.nextbritthing.com/.  O fis Medi ymlaen, gall y cystadleuwyr gyflwyno fideo neu dâp sain o’u perfformiad a bydd eu hymgais yn cael ei hasesu gan eu cyd-berfformwyr.  Bydd y cystadleuwyr gorau a mwyaf poblogaidd yn mynd ymlaen i’r rowndiau terfynol rhanbarthol a gynhelir ym mis Tachwedd 2011.  Daw’r gystadleuaeth i ben gyda rownd derfynol y DU a gynhelir ddechrau 2012. 

 

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i:

 

hello@nextbritthing.com

Twitter:@nextbritthing

A hoffech chi ychwanegu’ch llais at sain wefreiddiol côr enfawr sy’n codi i’r entrychion yn un o dai opera gorau’r byd, yn canu rhai o’r darnau cerddorol gorau a gyfansoddwyd erioed, dan faton arweinydd ysbrydoledig?  Neu, efallai mai gwrando yn unig fyddai eich dewis?

 Dyma’r cyfle  i chi gymryd rhan yn Mega Meseia yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd ddydd Sul, Tachwedd 6, 2011. Bydd yr achlysur un diwrnod uchelgeisiol hwn yn casglu mil o gantorion i berfformio darnau corws y Meseia, campwaith Handel, yn Theatr ysblenydd Donald Gordon. Sêr y dyfodol o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw’r gerddorfa a’r unawdwyr. Arweinir y perfformiad gan David Lawrence, un o arweinwyr corawl gorau y DU, sy’n ymddangos yn rheolaidd ar Songs of Praise.

 Mae tocynnau ar werth nawr a gellir eu harchebu drwy swyddfa docynnau’r Ganolfan wmc.org.uk   (rhif ffôn 029 2063 6464) lle mae gwybodaeth bellach am y digwyddiad ar gael. Cost y tocynnau yw £15 i gantorion neu £12 os archebwch 10 neu fwy (drwy’r ffôn neu wrth y ddesg yn unig), £10 yw tocynnau cynulleidfa.

Cynhelir ymarfer am 1.30 felly gallwch dwymo’r llais a pharatoi ar gyfer y perfformiad gorau posib o’r darn cerddoriaeth corawl gorau yn y byd. Bydd perfformiad y Mega Meseia yn dechrau am 6 yh. Bydd cynigion bwyd yn y Ganolfan a bydd adloniant yn rhad ac am ddim ar lwyfan y Lanfa yn ystod yr egwyl rhwng yr ymarfer a’r perfformiad.

Mae Mega Meseia yn ffordd ardderchog o lansio tymor y Nadolig a chodi buddion i ddwy elusen bwysig. Mae Fairbridge Cymru, rhan o Ymddiriedolaeth y Tywysog (fairbridge.org.uk/wales), yn gweithio gyda phobl ifanc difreintiedig i’w dychwelyd i gymdeithas; mae prosiectau Dysgu a Chyfranogi Canolfan Mileniwm Cymru (wmc.org.uk/support) yn cynnig gweithgareddau celfyddydol i filoedd o bobl ar draws Cymru.

A fyddech cystal â throsglwyddo hwn at aelodau unrhyw gorau rydych ynghlwm â nhw neu unrhyw un sydd wrth ei (b)fodd yn canu neu’n gwrando ar gerddoriaeth wych? Diolch.

Gyda dymuniadau gorau.