Rydym yn cynnal ein pedwerydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing ar Dydd Iau, 19fed o Fehefin. Mae ysgolion o bob cwr o Gymru sydd wedi bod yn rhan o CânSing yn cael eu hannog i ddathlu eu cyflawniadau ar y diwrnod hwn; gan ddod â disgyblion at ei gilydd ac yn uno lleisiau, drwy ddefnyddio'r adnoddau CânSing . Mae'r rhain ar gael ar www.cansing.org.uk.


Rydym wrth ein bodd bod cymaint o ysgolion yn manteisio ar y cyfle i ddathlu eu gwaith gyda CânSing. Mae'n dangos llwyddiant y prosiect, ac rydym yn hyderus y bydd y profiad yn cael argraff barhaol ar athrawon a phlant, ac yn eu hannog i ddefnyddio eu lleisiau heddiw ac ymhell i'r dyfodol.


Bydd ein tîm o chwech o animateurs yn cymryd rhan mewn nifer o weithdai canu a gweithgareddau ar draws Cymru, gan gynnwys rhai yn Sir Ddinbych, Conwy , Wrecsam , Sir Benfro , Caerdydd , Abertawe a Rhondda Cynon Taf .


I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol CânSing, byddwn yn rhyddhau adnoddau newydd ar y wefan a Phecyn Diwrnod CânSing a chaneuon newydd, gan gynnwys :


• Canon yn D ( arddull Swingle )

• Pererin Wyf

• Y Gelynnen – Alaw werin Gymreig


Hefyd fe fydd CânSing mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru , yn lansio fersiwn addysgol tairieithog ( Ffrangeg , Cymraeg a Saesneg ) o ' Cân y Toreador ', allan o’r opera Carmen gan Bizet. Bydd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf ar Ddiwrnod Cenedlaethol CânSing gyda’r perfformiad cyntaf yn cael ei gynnal mewn perfformiad gydag ysgolion Wrecsam ar y cyd gyda unawdydd opera proffesiynol.


Am fwy o wybodaeth am CânSing, neu i ddarganfod mwy am ddathliadau lleol, anfonwch e-bost at suzanne.barnes@continyou.org.uk.

Dymuniadau gorau,


Suzanne Barnes ,

Rheolwr Prosiect CânSing

 

Mae manylion diwrnod Hyfforddiant Cerddoriaeth a Llythrennedd CânSing yn Ne Cymru (11/06/2014) ar gael ar y cyswllt isod:

 

Diwrnod CânSing

 

19 fed o Fehefin, 2014.

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!


COFIWCH


Mae yna ychydig o lefydd ar ôl ar gyfer Hyfforddiant CânSing ym mis Ionawr.

Ionawr y 9fed - (Abertawe) (cyfrwng Saesneg)

Ionawr y 10fed - (Pontypridd) (cyfrwng Cymraeg)

Mae yr hyfforddiant AM DDIM a rydym yn talu cost llanw i'r ysgolion ar gyfer eich rhyddhau.


Cysylltwch gyda suzanne.barnes@castcymru.org.uk ar gyfer derbyn mwy o fanylion.

Rydym wedi bod yn recordio caneuon newydd a ffilmio clipiau fideo tiwtorial newydd sydd wedi cael eu hanelu at yr athrawon. Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn mwynhau defnyddio ein hadnoddau Nadolig newydd. Os gwelwch yn dda a wnewch chi rannu recordiadau o eich ysgol / côr / grŷp yn perfformio rhai o’r adnoddau yma, byddem wrth ein bodd yn ychwanegu'r rhain at ein gwefan.


Eleni, bydd 200 o ysgolion yn cymryd rhan yn hyfforddiant CânSing - ac rydym wedi cyflwyno nifer o ddiwrnodau hyfforddiant eisoes y tymor hwn ac eraill yn y broses o gael eu cynllunio. Os ydych yn gwybod am unrhyw ysgol sydd heb gymryd rhan hyd yma gyda CânSing - mae croeso i chi gysylltu â ni.


Nid oes amheuaeth y bydd llawer ohonoch wedi darllen yr adroddiad a'r argymhellion a gyhoeddwyd yn ddiweddar sef  y ddogfen ‘Adolygiad o’r Celfyddydau ym myd Addysg". Rydym yn falch o weld bod prosiect CânSing a grybwyllir mor gadarnhaol ac yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn yn ein helpu i ddangos faint o athrawon yn defnyddio'r adnoddau a'r hyfforddiant a gynigir drwy'r rhaglen.


 Os ydych am gysylltu â mi, e-bostiwch suzanne.barnes@castcymru.org.uk


Cofion cynnes


Suzanne


Mae Bwletin tymor yr Hydref nawr ar gael (gweler y cyswllt isod)!


Diwrnodau hyfforddi ar gyfer y tymor hwn:

 

Caerdydd / Fro TD2 - (cyfrwng Saesneg - 14 Tachwedd)
 
 
Maent i gyd yn rhad ac am ddim!


Rydym hefyd yn dewis deunyddiau CânSing addas er mwyn eu gosod ar Pin Cof (USB) newydd a fydd ar gael i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr hyfforddiant ac fe wnawn ein gorau i ddarparu ystod o arddulliau arnynt. 


Os hoffech chi gysylltu â ni os gwelwch yn dda fy e-bost ydi 
suzanne.barnes@cansing.org.uk


Cofion cynnes

Suzanne

Suzanne Barnes
Rheolwr Prosiect CânSing

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn y 3ydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing ar ddydd Gwener 21 Mehefin, 2013.


Rydym yn gwybod bod yna ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru, yn fawr a bach. Cafwyd dros 1,000 o drawiadau ar ein gwefan y diwrnod hwnnw - ac mae hynny'n golygu bod miloedd o blant a phobl ifanc wedi gallu cymryd rhan.

 

Rydym wedi coladu'r holl adroddiadau ac wedi cyhoeddi rhifyn arbennig o'r bwletin. (cliciwch ar y cyswllt i lawrlwytho'r bwletin)Hefyd, os ydych yn ymwybodol o unrhyw sylw yn y cyfryngau lleol yr ydym efallai wedi methu - os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod.Unwaith eto, diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus,


Suzanne


Rheolwr Prosiect CânSing

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn y 3ydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing ar ddydd Gwener 21 Mehefin, 2013.


Rydym yn gwybod bod yna ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru, yn fawr a bach. Cafwyd dros 1,000 o drawiadau ar ein gwefan y diwrnod hwnnw - ac mae hynny'n golygu bod miloedd o blant a phobl ifanc wedi gallu cymryd rhan. Rydym yn dal i goladu'r holl adroddiadau - yn barod i gyhoeddi yn ein rhifyn arbennig o'r bwletin yn union cyn diwedd tymor yr Haf. Tydi hi ddim yn rhy hwyr - os gwelwch yn dda anfonwch eich adroddiadau ac unrhyw lyniauu sydd gennych (â chaniatâd perthnasol) i info@cansing.org.ukHefyd, os ydych yn ymwybodol o unrhyw sylw yn y cyfryngau lleol yr ydym efallai wedi methu - os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod.Unwaith eto, diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus,


Suzanne


Rheolwr Prosiect CânSing

Annwyl Bawb

Ar gyfer Diwrnod CenedlaetholCânSing 3 (Dydd Gwener 21 Mehefin). Yr wyf yn falch o gyhoeddi bod y deunyddiau newydd canlynol bellach yn fyw ar y wefan:

Cliciwch ar deitl y gân er mwyn cael cyswllt i'r adnodd.

CANEUON NEWYDD

Daw hyfryd fis


Rownd yr horn

 

Caneuon Cyfnod Sylfaen

Y tymhorau


Dysgu


Deg o flociau


Yn y bore


Casglu sbwriel

 

Mae gan CânSing bellach recordiad llawn o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio "Sing Out ​​Loud" - cân a gyfansoddwyd gan Einion Dafydd a Cefin Roberts a trefnwyd i gerddorfa gan Gareth Glyn. Mae hyn yn golygu bod disgyblion yn gallu mewn gwirionedd perfformio gyda chefnogaeth Cerddorfa symffoni lawn. Mae'r traciau cefndir ar gael (o ddydd Gwener) : "Sing Out ​​Loud"

 

 Llawer o ddiolch i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC am wneud hyn yn bosibl.

 
Cofiwch adael i ni wybod sut yr ydych yn dathlu DiwrnodCenedlaethol CânSing; byddem yn ddiolchgar am unrhyw luniau (gyda chaniatâd) neu straeon gan y byddwn yn creurhifyn arbennig o'r Bwletin ar ddechrau mis Gorffennaf. Byddai'nwych gallu dangos nifer o ddigwyddiadausy'n digwyddym mhob rhan o Gymru ar ddydd Gwener. Os ydych yn defnyddio Twitter, defnyddiwch yr 'hashnod' canlynol #cs2013 wrth gyfeirio at eich digwyddiad.

Gan ddymuno Diwrnod Cenedlaethol CânSing 2013 hapus i chi gyd - pawb ar dân i ganu!


Suzanne

 

Suzanne Barnes

Rheolwr Prosiect CânSing

Diwrnod Cenedlaethol CânSing!

 

Dydd Gwener, yr 21ain o Fehefin mi fydd cannoedd o blant ledled Cymru yn cael y cyfle i ddathlu eu hymrwymiad âchynllun ‘CânSing’. 

 

Mae CânSing yn ei bedwaredd flwyddyn bellach, dan reolaeth CaST Cymru (gynt yn ContinYou Cymru), ac yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn targedu disgyblion blynyddoedd 5, 6 a 7 ac yn cynnig hyfforddiant, cynllun o gefnogaeth unigryw ac adnoddau âchysylltiad agos â’r cwricwlwm i gefnogi gwersi canu ar draws Cymru gyfan.

 

Mae ysgolion o’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cymryd rhan yn y cynllun, ac ar Ddiwrnod Cenedlaethol CânSing, gwahoddir hwy i ddathlu eu llwyddiannau. Mae nifer o athrawon wedi dewis cydweithio gydag ysgolion cyfagos, gan ddod âdisgyblion at ei gilydd ac uno lleisiau, trwy ddefnyddio adnoddau CânSing.

 

Mae CaST Cymru wrth eu bodd fod cymaint o ysgolion yn manteisio ar y cyfle yma i ddathlu eu llwyddiannau gyda CânSing. Mae’r cynllun yn hynod o lwyddiannus ac rydym yn hyderus fod y profiad yn cael effaith parhaol ar athrawon a disgyblion yn ddiwahân, ac yn eu annog i ddefnyddio’u lleisiau nid yn unig heddiw, ond ymhell yn y dyfodol hefyd. Dyma ein trydydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing, ac mae’r diddordeb a’r gefnogaeth yn parhau i gynyddu. Mae CânSing wedi ei ariannu hyd Mawrth 2014 ond mae’r dyfodol wedi hynny, hyd yn hyn, yn anhysbys, ac felly mae’n hanfodol fod yr ysgolion yn medru arddangos eu llwyddiant.

 

Dywed Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg:

 

“Cynlluniwyd CânSing er mwyn gwella safon a chyfleoedd canu o fewn ysgolion ac i ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr, a thrwy hyn, cynnig cymorth i ddatblygu sgiliau hanfodol megis gweithio fel tîm, cyfathrebu a hunanhyder.

 

Rwy’n falch fod y cynllun yn cael effaith mor bositif ar ddatblygiad bobl ifanc, mewn ystod eang o agweddau, a dyma’r rheswm i mi wobrwyo’r prosiect âbron £245,000 o gyllid eleni.

 

 

Edrychaf ymlaen at fynychu Diwrnod Cenedlaethol CânSing yn hwyrach yr wythnos hon, ac rwy’n dymuno pob hwyl i’r holl ysgolion a’r trefnwyr sydd ynghlwm â’r digwyddiad, gan obeithio y cânt ddiwrnod hynod lwyddiannus.”

 

 

Mae digwyddiadau Diwrnod CânSing yn cael eu cynnal ledled Cymru ac mi fydd 6 Animateur CânSing (Hyfforddwyr Lleisiol) yn mynychu digwyddiadau yn Wrecsam, Sir Ddinbych, Conwy, Powys a RCT.

 

Am fwy o wybodaeth ar y fenter hon, neu os hoffech fanylion am y dathliadau lleol, peidiwch oedi i gysylltu fi ar suzanne.barnes@castcymru.org.uk

 

Cofion

 

Suzanne Barnes

Rheolwr Prosiect CânSing