Sgriniau Newydd!

Fel y bydd llawer ohonoch yn gwybod, nid yw Adobe yn cefnogi Flash Player mwyach ac mae wedi rhwystro cynnwys Flash rhag rhedeg yn Flash Player gan ddechrau ar 12 Ionawr 2021 sydd, yn anffodus, yn effeithio ar ymarferoldeb adnoddau CânSing, ac yn arbennig felly y sgriniau rhyngweithiol.

Ers i Adobe gyhoeddi'r penderfyniad hwn, rydym wedi bod wrthi’n archwilio opsiynau posibl eraill i sicrhau ein bod yn gallu parhau i ddarparu'r sgriniau rhyngweithiol gan ein bod yn gwybod bod y rhain yn adnodd gwerthfawr iawn a bod llawer o bobl yn dibynnu arnyn nhw. Felly, mae’r sgriniau sydd wedi’u creu yn ystod y 2-3 blynedd diwethaf yn defnyddio HTML 5 ac nid yw'r newid yn effeithio ar y rhain, ond yn anffodus, ni fydd y mwyafrif mawr o’r sgriniau gwreiddiol (2010-2015) yn rhedeg yn y mwyafrif o borwyr.

A ninnau’n sefydliad nid er elw, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau’r cyllid/partneriaeth fusnes angenrheidiol i'n helpu i drosi'r deunyddiau hyn i fformat addas, mwy cyfredol i'n galluogi i barhau i'w darparu, heb ffi, i ysgolion a chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

Rydym wedi blaenoriaethu diweddaru rhai o'n caneuon mwyaf poblogaidd gan gynnwys:

Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau defnyddio'r sgriniau newydd. Rydym yn gweithio'n galed i drosi gweddill ein hadnoddau cyn gynted â phosibl.

Yn y cyfamser, daliwch ati i ddefnyddio'r adnoddau sydd heb eu heffeithio, gan gynnwys sgoriau a thraciau cefndir (fformat mp3) sydd i gyd ar gael ichi eu lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

Diolch yn fawr ichi am eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus,

Suzanne

Suzanne Barnes

Cyfarwyddwr

Croeso i CânSing. Os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf i'n safle we ni os gwelwch yn dda a wnewch chi gymryd ychydig o funudau i gael golwg ar ein safle; mae gennym gasgliad eang o ddeunyddiau sy'n arbennig o addas i'w defnyddio yn yr ysgol - ond wrth gwrs yn rhydd i gael ei defnyddio gan unrhyw un mewn unrhyw leoliad!

Ymysg yr holl ganeuon, byddwch yn dod o hyd i nifer fach o ddarnau sy'n gofyn am enw defnyddiwr er mwyn mewngofnodi; oherwydd cyfyngiadau hawlfraint rydym yn unig yn gallu cynnig hyn i ysgolion yng Nghymru lle mae o leiaf un aelod o staff wedi cymryd rhan yn ein hyfforddiant. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am hyn, neu ngen eich hatgoffa o'ch manylion mewngofnodi cysylltwch â ni.
 
Mae nifer o bwyntiau eraill i'w nodi am y tymor sydd i ddod, gan gynnwys:

CânSing a Llythrennedd - rydym eisoes wedi cyflwyno'r nifer o gwrsiau hyfforddi llwyddiannus iawn yn canolbwyntio ar wneud cysylltiadau rhwng CânSing a'r elfen llythrennedd y FfLlRh (CA2). Os oes gennych ddiddordeb yn yr elfen hon o'n gwaith, cysylltwch â mi yn uniongyrchol.

Hyfforddiant: rydym yn y broses o cadarnhau'r trefniadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddiant, os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn hyfforddiant CânSing neu'n gallu cynnig eich ysgol fel lleoliad ar gyfer un o'n sesiynau min nos, cysylltwch â ni.
 
Fel bob amser, mae'r tîm CânSing yma i gynnig cymorth mewn unrhyw ffordd y gallwn. Rydym hefyd yn falch iawn o glywed adborth gan ein cydweithwyr ar draws y DU a thu hwnt, felly cysylltwch â ni!
 
Suzanne


Suzanne Barnes
Cyfarwyddwr
suzanne.barnes@cansing.org.uk


Hyfforddiant - Cynnig Arbennig!

Dewch i'r DDAU sesiwn am ddim ond £75!

Cyntaf i'r felin


Archebwch le nawr


Dydd Mercher 9fed Tach - Ysgol Gynradd Glyncoed, Caerdydd


Mewn ymateb i geisiadau rydym yn cynnig diwrnod llawn o hyfforddiant, wedi ei rannu’n ddau sesiwn, i gwrdd ag anghenion gwahanol (gweler isod): 

Cynnig Arbennig: Dewch i'r Ddau sesiwn (1 diwrnod llawn) am ffi ostyngedig o £75


Cyflwynir gan Aled Powys-Williams; canwr proffesiynol (bariton) ac animateur lleisiol profiadol iawn. 


Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer y ddau sesiwn: e-bostiwch info@cansing.org.uk 


__________________________________Sesiwn 1

Dydd Mercher 9fed Tachwedd

Sesiwn y bore (9am - 12.30pm)


Hyfforddiant CânSing - Sesiwn ymarferol, llawn dop, sy'n addas ar gyfer pob gallu


Addas ar gyfer:

Holl staff dysgu a chymorth - does dim angen unrhyw brofiad cerddorol blaenorol. 


Amcanion:

Darparu arweiniad ymarferol ar ddefnyddio adnoddau CânSing mewn ysgolion, gan gynnwys:-

 • sut i ddefnyddio banc caneuon ac adnoddau CânSing
 • gweithgareddau ymbaratoi (rhythm, y corff, ynganiad, anadlu, lleisiol) 
 • sefydlu ymarfer da wrth ganu
 • canu unsain ac mewn rhannau: galw ac ateb, tiwn gron
 • defnyddio ffurfiau gwahanol: bît-bocsio, opera, gwerin
 • dolenni i'r Cwricwlwm Cymreig; themâu (Y Nadolig, ABCH)


Byddwch yn derbyn pecyn CânSing a fydd yn cynnwys:-

 • Arweinlyfr wedi ei argraffu a detholiad o ganllawiau dysgu
 • CD CânSing (detholiad o draciau cefndir)
 • USB CânSing sy'n cynnwys adnoddau digidol pellach i'w golygu
 • Mynediad llawn at adnoddau CânSing (diogelir gan gyfrinair)


Cost: £50 y person (cyfradd sesiwn unigol)

* Noder y bydd y sesiwn yma yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gyda defnydd achlysurol o'r Gymraeg, ond bydd yr holl adnoddau CânSing a ddefnyddir ar gael yn y Gymraeg ac mewn Saesneg.  

__________________________________


Sesiwn 2

Dydd Mercher 9fed Tachwedd

Sesiwn y prynhawn (1 - 4pm)


Cerdd/Canu a Llythrennedd - Sesiwn sydd yn canolbwyntio ar gysylltu adnoddau CânSing gydag elfen llythrennedd o'r FfLlRh (CA2)


Addas ar gyfer:

Pobl sydd â gwybodaeth ddigonol o adnoddau CânSing


Amcanion:

Darparu canllaw ymarferol ar ddefnyddio adnoddau CânSing fel cerbyd i ddatblygu llythrennedd, gan gynnwys:-

 • strategaethau a gweithgareddau cerdd sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau llythrennedd, gyda phob un yn croesgyfeirio i'r Fframwaith Llythrennedd 
 • corffori a sefydlu'r fframwaith llythrennedd yn y cwricwlwm cerdd
 • archwilio sut gall ganu gyfrannu at wella darllen, ysgrifennu a llefaredd ar draws y cwricwlwm

Byddwch yn derbyn pecyn CânSing a fydd yn cynnwys:-

 • Arweinlyfr wedi ei argraffu a detholiad o ganllawiau dysgu
 • CD CânSing (detholiad o draciau cefndir)
 • USB CânSing sy'n cynnwys adnoddau digidol pellach i'w golygu sy'n ymwneud â llythrennedd
 • Mynediad llawn at adnoddau CânSing (diogelir gan gyfrinair)

Cost: £50 y person (cyfradd sesiwn unigol)

*Noder y bydd y sesiwn yma yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gyda defnydd achlysurol o'r Gymraeg, ond bydd yr holl adnoddau CânSing a ddefnyddir ar gael yn y Gymraeg ac mewn Saesneg.  


Dewch i'r DDAU sesiwn am DDIM OND £75!!

Archebwch le nawr!


I drafod cynnwys y cwrs neu unrhyw anghenion hyfforddi arall, e-bostiwch info@cansing.org.uk 

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi y bydd ein dathliadau blynyddol eleni yn fwy ac yn well nac erioed, gyda digwyddiadau o faint yn cael eu cynnal yn y Gogledd a'r De yn ystod wythnos Mehefin 20fed - 24ain. 


Bellach mae CânSing yn ei seithfed flwyddyn ac mae'n parhau i gadarnhau'r enw da sydd gan Gymru fel 'Gwlad y Gân' drwy ddarparu adnoddau, hyfforddiant, cefnogaeth a digwyddiadau ar draws y wlad. Mae teulu CânSing yn parhau i dyfu ac rydym falch o'n llwyddiannau cyfunol. Felly eleni, a chan weithio gyda'n partneriaid gwych, rydym wedi penderfynu ymestyn ein digwyddiad blynyddol arferol o 1 diwrnod i wythnos gyfan, i'n galluogi i gefnogi mwy o ddigwyddiadau a darparu mwy o gyfleoedd i chi ddathlu, ble bynnag rydych chi!


Bydd pob digwyddiad ychydig yn wahanol ond bydd pob un yn cael ei ddarparu gan un (neu ragor) o'n tîm o Animateurs proffesiynol gan gynnig rhaglen amrywiol o repertoire. Hyd yn hyn gallwn gadarnhau: 


Dyddiad

Lleoliad

Mewn partneriaeth gyda

Dydd Llun 20fed Mehefin

Sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon


Gwasanaeth Cerdd Caerffili

Dydd Mawrth 21ain Mehefin

Canolfan Celfyddydau Memo, Y Barri

WNO a Memo Y Barri

Dydd Mercher 22ain Mehefin

Venue Cymru, Llandudno

WNO a Gŷyl Gorawl Gogledd Cymru  

Dydd Iau 23ain Mehefin

Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndŷr, Wrecsam 

WNO a Gwasanaeth Cerdd Wrecsam

Dydd Gwener 24ain Mehefin 

I'w gadarnhau/gweler isod

I'w gadarnhau/gweler isod


Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un, yn enwedig o ardal Gorllewin Cymru, a fyddai'n awyddus i gynnal digwyddiad ar ddydd Gwener, 24ain Mehefin (neu ar ddiwrnod arall o'r wythnos honno os bydd modd i aelodau o'n  tîm ddod i gefnogi).


I gofrestru eich diddordeb mewn un (neu ragor) o'r digwyddiadau, dilynwch y dolenni uchod. Hefyd, rhowch wybod i ni am eich dathliad CânSing chi. 


Unwaith yn rhagor, byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru (WNO), ac eleni mae gennym 3 digwyddiad ar y cyd. Bydd ein ffocws y flwyddyn hon ar adnoddau newydd CânSing / WNO Sosban Fach. Rydym yn cysylltu'r gân werin Gymreig enwog hon gyda byd y bêl hirgron ac fe'i canwyd yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y darn ar gael fel fersiwn corawl (trefniant Jeff Howard, a gomisiynwyd yn wreiddiol gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC) gyda chyfieithiad Saesneg newydd gan Sian Meinir (Corws, Opera Cenedlaethol Cymru) a thrac cyfeiliant cerddorfaol llawn er mwyn i bawb gael dysgu a chanu gyda'i gilydd!


Rydym hefyd yn hynod falch o fedru gweithio mewn partneriaeth gyda Gŷyl Gorawl Gogledd Cymru. Yn rhan o'r digwyddiad blynyddol 3 diwrnod yma yn Venue Cymru Llandudno mae "diwrnod ysgolion" (Tachwedd 4ydd, 2016) ac fe garem weld rhai o'n Ysgolion CânSing yn cymryd rhan.  Am y tro cyntaf eleni, bydd ysgolion yn cael perfformio gan ddefnyddio traciau cyfeiliant CânSing - sy'n hynod gyffrous! Bydd rhagor o wybodaeth ar gael a "gorsafoedd cofrestru" yn y ddau ddigwyddiad yng Ngogledd Cymru (Wrecsam a Llandudno) ond rydym yn estyn croeso i ysgolion o bob cwr o Gymru hefyd. Am ragor o wybodaeth ynghylch Gŷyl Gorawl Gogledd Cymru ewch i www.northwaleschoralfestival.com


Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn ymuno ag un o'r digwyddiadau dathlu yn eich ardal chi. Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim a'r cyntaf i'r felin yw hi felly mae'n bwysig bod ysgolion yn archebu lle yn fuan fel nad oes neb yn cael eu siomi.


Mae'r trefniadau archebu yn wahanol ar gyfer pob digwyddiad, felly danfonwch e-bost at cansing@wno.org.uk i archebu lle erbyn 24/5/16


Edrychaf ymlaen at eich gweld yn un o'r digwyddiadau!


Daliwch ymlaen i ganu!


Suzanne


Suzanne Barnes

Cyfarwyddwr

CânSing

Gwahoddiad i gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol CânSing! 

Digwyddiad Dathlu Caerffili 

Dydd Llun 20fed Mehefin - Sefydliad y Glowyr, Y Coed Duon

 

Bydd cyfle i filoedd o blant ar draws Cymru ddathlu eu hymglymiad gyda rhaglen CânSing yn ystod wythnos o ddathlu (20fed-24ain Mehefin) gyda digwyddiadau yn cael eu cynnal ym mhob cwr o Gymru. Yn Caerffili bydd y dathliadau yn cynnwys Gŷyl Ysgolion Cynradd ar gyfer unrhyw ysgol yng Nghaerffili a fydd yn benllanw'r bartneriaeth rhwng CânSing, a Gwasanaeth Cerdd Caerffili sydd yn cydweithio'n gyson i sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd Wrecsam yn cael cyfle i "ddod o hyd i'w llais". 

 

Rhaglen ddrafft: 

10:00 - sesiwn 1

13:00 - sesiwn 2

 

MANYLION AR GYFER YSGOLION:

 • Grŷp oedran: Blynyddoedd 5, 6 a 7 gyda'r nod o gefnogi pontio o addysg gynradd i uwchradd (yn achos ysgolion cynradd llai gallwn dderbyn blynyddoedd 3 a 4 hefyd os oes angen cynnwys yr holl adran iau)
 • Mae'r digwyddiad yma yn RHAD AC AM DDIM ond rhaid i ysgolion ddarparu eu cludiant eu hunain.  
 • Nid oes raid i ysgolion baratoi ar gyfer y cyngerdd, fodd bynnag, os yw eich ysgol yn dymuno perfformio'u hoff ddarn o fanc caneuon CânSing, rhowch wybod inni.

 

Danfonwch e-bost at PURSEYH@caerphilly.gov.uk  i archebu lle erbyn 20/5/16 ac nodwch eich dewis o sesiwn (1 neu 2)

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch CânSing cysylltwch â Suzanne Barnes ar suzanne.barnes@cansing.org.uk

Rydym yn dod i fyny at Ddydd Gŷyl Dewi ar Fawrth y 1af lle bydd llawer o ysgolion yn dathlu'r diwrnod arbennig gyda chyngerdd neu'r Eisteddfod Ysgol.
Dyma rai caneuon sy'n cael eu cynnwys yn ein hadran Cwricwlwm Cymreig y gellid eu defnyddio fel rhan o'ch dathliadau.
 
Hen wlad fy nhadau - Evan James a James James
Anthem genedlaethol Cymru a gyfansoddwyd ym mis Ionawr 1856.
 
Moliannwn - traddodiadol
Cân draddodiadol Gwerin Cymru 'Moliannwn'. Cân llawenydd am groesawu'r gwanwyn.
 
Canu wnaf a bod yn llawen - gosodiad Gwennant Pyrs
Gosodiad Cerdd Dant (canu pennillion). 
 
Migldi Magldi - traddodiadol
Cân werin draddodiadol Gymreig mae'r byrdwn yn dynwared gof yn y gwaith.
 
Calon lân - John Hughes
Emyn Cymraeg enwog sydd yn aml yn gysylltiedig gydag Undeb Rygbi Cymru, ac yn cael ei chanu cyn bron pob gêm brawf sy'n ymwneud â'r tîm cenedlaethol.
 
Sing out loud - Einion Dafydd a Cefin Roberts
Mae hon yn gân sydd wedi ei gomisiynu i adlewyrchu ethos y prosiect CânSing. Mae'n cyfeirio at y dreftadaeth a diwylliant Cymru ac yn ddwyieithog i ddynodi uno y ddwy iaith.
 
Y Gelynnen - traddodiadol
Cân werin draddodiadol Gymreig, mae'r gân yn llawenhau am y goeden celyn.
 
Ar lan y môr -  traddodiadol
Cân werin draddodiadol Gymreig. Mae'n gân serch.
 
Rownd yr horn - traddodiadol
Mae hwn yn sianti môr draddodiadol a genir ar fwrdd sgwneri Cymraeg a helwyr morfilod De Georgia, sydd yn aml yn cymryd ar griwiau yng Nghymru.

Croeso Nôl!

Gobeithio eich bod i gyd wedi cael toriad dymunol a’ch bod wedi adfywio ac yn edrych ymlaen at tymor brysur arall o’ch blaen.

 

Rydym am gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae'n hadnoddau yn cael eu rhoi ar waith ar draws Cymru (a thu hwnt). Byddem yn dra diolchgar pe gallech gwblhau'r arolwg byr yma ar-lein (dim ond 7 cwestiwn) i'n cynorthwyo i ffocysu ar beth sydd o gymorth mwyaf ichi.   Saesneg: https://www.surveymonkey.com/r/YRHW653

Diolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth barhaus!

Suzanne (a thîm CânSing)

 

 

 

 

 

Wrth inni edrych ymlaen at ein pumed Diwrnod Cenedlaethol CânSing Day ar ddydd Iau 25ain  Mehefin - mae'r amserlen ar gyfer ein tîm yn brysurach nag erioed! Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl ysgolion hynny sydd yn cynnal digwyddiadau, bach a mawr, ar draws Cymru i helpu gyda'r dathliadau ac i godi proffil ein prosiect. Ar hyn o bryd byddwn yn cefnogi 12 o ddigwyddiadau ar draws 6 sir; Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Y digwyddiad mwyaf mae'n debyg fydd ein digwyddiad yn Neuadd William Aston, Wrecsam (mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru a Gwasanaeth Cerdd Wrecsam); bydd tros 700 o ddisgyblion o 18 ysgol yn dod ynghyd am ddiwrnod cyfan o ganu ble cânt gyfle i ganu ein "Gweddi Hwyrol" newydd gyda'r unawdydd Soprano Zoë Milton-Brown a'r pianydd Helen Woods.

 

Ymddiheuriadau i'r rhai hynny wnaeth gais am Animateur am y dydd ond a fu'n aflwyddiannus y tro hwn - tîm bach iawn sydd gennym ni ac mae hi'n gryn dipyn o her eu symud o amgylch Cymru ar y dydd!

 

Trydar: ein prif hashnod eleni yw #DCSD2015. Defnyddiwch hwn os gwelwch yn dda i ddangos faint o weithgareddau CânSing sy'n digwydd ar draws Cymru. Rydym ni hefyd yn eich gwahodd i rannu eich #SingingSelfie/#HunlunCanu - (drwy drydar neu ddanfon e-bost atom), ac fe gaiff y rhain eu cynnwys yn ein rhifyn arbennig o'r bwletin! 

 

Rydym am gasglu gwybodaeth ynghylch sut mae'n hadnoddau yn cael eu rhoi ar waith ar draws Cymru (a thu hwnt). Byddem yn dra diolchgar pe gallech gwblhau'r arolwg byr yma ar-lein (dim ond 7 cwestiwn) i'n cynorthwyo i ffocysu ar beth sydd o gymorth mwyaf ichi.  Bydd yr arolwg ar agor tan 17eg Gorffennaf. Saesneg: https://www.surveymonkey.com/r/YRHW653

Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/r/YRWWCDX

 

Diolch yn fawr ichi am eich cefnogaeth barhaus - rwy'n edrych ymlaen at weld sut fyddwch chi'n dathlu bod yn rhan o CânSing! 

 

Suzanne (a thîm CânSing)

Ein prif newyddion yw cyhoeddi Diwrnod Cenedlaethol CânSing 2015 ar Ddydd Iau Mehefin 25ain.

Mae tîm cyfan CânSing, gan gynnwys ein 6 Animateur dawnus, yn barod ac yn awchu i weithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru er mwyn sicrhau fod y 5ed Diwrnod CânSing Cenedlaethol, y mwyaf a'r gorau eto.

Rydym eisoes wedi derbyn ceisiadau am gefnogaeth Diwrnod CânSing gan nifer o ysgolion unigol, clystyrau ac awdurdodau lleol - os hoffech i aelod o'n tîm weithio gyda chi (am ddim!) ar y diwrnod e-bostiwch info@cansing.org.uk cyn gynted â phosib. Gallwn ond gynnig Animateur i nifer cyfyngedig o ddigwyddiadau ar y diwrnod ei hun – felly peidiwch ag oedi!

Edrychaf ymlaen at glywed gennych,

Cadwch ganu!

Suzanne Barnes
Rheolwr Prosiect CânSing

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn y 4ydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing ar ddydd Iau 19fed o Fehefin, 2014.

Rydym yn gwybod bod yna ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru, yn fawr a bach. Cafwyd dros 2,000 o drawiadau ar ein gwefan y diwrnod hwnnw - ac mae hynny'n golygu bod miloedd o blant a phobl ifanc wedi gallu cymryd rhan.
 
Rydym wedi coladu'r holl adroddiadau ac wedi cyhoeddi rhifyn arbennig o'r bwletin. (cliciwch ar y cyswllt i lawrlwytho'r bwletin)
  
Hefyd, os ydych yn ymwybodol o unrhyw sylw yn y cyfryngau lleol yr ydym efallai wedi methu - os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod.

Unwaith eto, diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus,

Suzanne
Rheolwr Prosiect CânSing