Following this link to see a full copy of the English Evaluation Report for the CânSing project.

   

 
http://www.continyou.org.uk/wales_cymru/CanSing/cansing_evaluation_-_final_report_july_2011
 

Dilynwch y cyswllt canlynol er mwyn gweld copi llawn o Adroddiad Gwerthusiad project CânSing.

  

 http://www.continyou.org.uk/cymru_wales/cansing/gwerthusiad_cansing_-_adroddiad_terfynol_gorffennaf_2011 

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gymryd rhan yn ein Diwrnod Cenedlaethol CânSing cyntaf ar yr 21ain o Fehefin! Mi wnaeth miloedd o blant a phobl ifanc gymryd rhan; rydym eisioes yn ymwybodol o ddigwyddiadau yng Nghonwy, Dinbych, Wrecsam, Caerffili, Caerdydd, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Sir Gaerfyrddin a Nedd Port Talbot, ac wrthi'n casglu adroddiadau o'r digwyddiadau yma, ac eraill, i'w rhannu a chi mewn rhifyn arbennig o'r bwletin a fydd yn cael ei ryddhau'n fuan. Er mwyn i ni allu rhannu'ch llwyddiannau, e-bostiwch eich adroddiadau ac unrhyw luniau neu ddeunydd sydd gennych ar ffilm i suzanne.barnes@conyinyou.org.uk.
 
Rydym hefyd yn bles iawn gyda'r darllediadau cyfryngol a gafwyd, yn nodedig felly, eitemau ar
 
BBC Radio Cymru ( http://www.bbc.co.uk/i/b0121lg7/  19 munud i fewn),
BBC Radio Wales (http://www.bbc.co.uk/i/b011jw75/ - 37 munud i fewn i'r darllediad) 
Newyddion S4C am 19.30 (http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9510000/newsid_9519100/9519179.stm).
 
Os ydych yn ymwybodol o unrhyw gynrychiolaeth arall a gafwyd yn y papurau Cenedlaethol neu leol, rhowch wybod, gan ei fod yn bosib nad ydym yn ymwybodol o'r holl adroddiadau, yn enwedig yn y papurau lleol.
 
Unwaith eto, diolch o waelod calon i bawb a sicrhaodd fod Diwrnod Cenedlaethol CânSing yn gymaint o lwyddiant, yn enwedig ein 5 Animateur. Gadewch i ni ond obeithio y bydd y cyntaf o lawer mwy i ddod!
 
Suzanne Barnes
Rheolwr  Prosiect

Fel y gwyddoch, mae rhaglen beilot CânSing wedi bod yn destun gwerthusiad annibynnol yn ddiweddar. Comisiynwyd yr Uned Pobol a Gwaith (PWU) i gyflawni'r dasg ac fe wnaethpwyd hyn gyda brwdfrydedd a phroffesiynoldeb.

Mae canlyniadau'r gwerthusiad yn galonogol iawn. Casgliad yr Uned Pobol a Gwaith oedd :

Dynododd 91% o’r athrawon a gymrodd ran yn sesiynau hyfforddiant y peilot eu bod yn disgwyl y byddai’r arweinlyfr yn cael effaith gadarnhaol ar eu dysgu ac ar addysg y disgyblion. Soniodd nifer o athrawon bod yr arweinlyfr yn hawdd i’w ddefnyddio.

Cytunodd o gwmpas 95% bod cynnwys yr hyfforddiant ar y ddau ddiwrnod hyfforddi yn canolbwyntio’n benodol ar eu hanghenion. Cyhoeddwyd bod elfennau rhyngweithiol llawn hwyl yr hyfforddiant wedi symbylu’r staff.

Dywedodd 90% o’r sawl wnaeth ymateb i’r arolwg eu bod fwy hyderus wrth gyflwyno gweithgareddau canu. Mae’r gwerthusiad yn nodi bod ‘tystiolaeth gref o’i effeithiolrwydd a’i boblogrwydd gydag ysgolion, plant a phobol ifanc o fewn y rhaglen; mae yna ddadl gref, felly, o blaid cynnal y rhaglen.’ Rydym wrth ein bodd â'r canlyniadau hyn, ac mae'n cadarnhau yr hyn yr oeddwn ni fel tîm fu’n gyfrifol am gyflwyno’r rhaglen wedi ei weld a’i brofi ar hyd y cynllun peilot.

Fe ddefnyddion ni'r gwerthusiad fel sail i'n cynnig i’r Adran Addysg a Sgiliau barhau â phrosiect CânSing y tu hwnt i’r cyfnod peilot. Arhoswn yn eiddgar am atebiad gan y Gweinidog a disgwylir hyn yn fuan. Wrth reswm, fe fyddwn yn gwneud datganiad cyn gynted a bo modd, ond, am y tro, gwyliwch y gofod...

Yn y cyfamser, rydym yn cynnal ein Diwrnod Cenedlaethol CânSing cyntaf ar ddydd Mawrth, 21 Mehefin. Ar y dydd hwn, gwahoddir ysgolion a fu'n cymryd rhan yn rhaglen beilot CânSing i ddathlu eu llwyddiannau. Bydd ysgolion ledled Cymru’n dod â disgyblion ynghyd i uno’u lleisiau drwy ddefnyddio adnoddau CânSing.

Rydym wrth ein bodd bod cynifer o ysgolion wedi derbyn y cyfle hwn i ddathlu eu cyflawniadau gyda CânSing. Mae’n arddangos llwyddiant y cynllun peilot, ac rydym yn hyderus bydd y profiad yn gadael argraff ddwys ar athrawon a disgyblion ill dau, a hefyd yn eu hannog i ddefnyddio’u lleisiau, nid yn unig heddiw ond ymhell i'r dyfodol.

Gobeithiwn y bydd Diwrnod Cenedlaethol CânSing yn tyfu'n ddigwyddiad blynyddol fydd yn fodd i ysgolion arddangos eu llwyddiannau. Am ragor o wybodaeth ynglyn â CânSing, neu os hoffech chi wybod rhagor am eich digwyddiadau lleol, ebostiwch suzanne.barnes@continyou.org.uk

.

Diwrnod CânSing Cenedlaethol – dydd Mawrth 21 Mehefin 2011

 

Mae pob un o’r ysgolion gymerodd ran yn rhaglen peilot CânSing yn cael ei gwahodd i gyfranogi mewn diwrnod o ddathlu.

Cynhelir Diwrnod CânSing Cenedlaethol ddydd Mawrth 21 Mehefin 2011 - i gydfynd gyda Diwrnod Cerdd y Byd! Bydd ysgolion gymerodd ran yn y rhaglen yn derbyn e-becyn o ddeunyddiau newydd sbon danlli gan gynnwys caneuon newydd, deunyddiau cefnogi, ymgynhesu, posteri, ayyb a llawer mwy.

Hefyd, hoffem annog pob ysgol i drefnu digwyddiadau i ddathlu eu hymglymiad yn y rhaglen. Cafodd ysgolion drafodaeth eisoes ynglÅ·n â sut gallent ddatblygu’r cynlluniau hyn gan gynnwys sesiynau unigol i ddigwyddiadau clystyrau mwy neu awdurdodau lleol.

Mae’r pump Animateur CânSing ar gael ar y diwrnod i weithio gydag awdurdodau lleol ar gais. Nodwch os gwelwch yn dda y cytunir y rhain ar sail y cyntaf i’r felin, felly cyflwynwch eich ceisiadau drwy ebost yn ddi-oed (suzanne.barnes@continyou.org.uk ) i osgoi siom.

Gobeithiwn drefnu i’r wasg fod yn bresennol yn y gwahanol ddigwyddiadau - gan gynnwys o bosib darllediadau radio a theledu - eto, os byddai gennych ddiddordeb mewn cynnig lle i ddigwyddiad fel hyn gadewch imi wybod cyn gynted a phosibl.

Edrychaf ymlaen at glywed am eich holl ffyrdd llawn dychymyg i ddathlu CânSing!

Gyda dymuniadau gorau

 Suzanne Barnes
Rheolwr Prosiect CânSing

Fel y gwyddoch, prosiect peilot ydyw CânSing, ac rydym wedi comisiynu’r Uned Pobl a Gwaith i werthuso’r rhaglen ac asesu’r effaith mae wedi ei gael. Bydd unrhyw ariannu ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i rolio’r rhaglen ar draws Cymru yn dibynnu ar ganlyniadau’r gwerthusiad annibynnol hwn ac felly mae eich ymglymiad yn hanfodol.

 

Dilynwch y cyswllt isod os gwelwch yn dda a chwblhewch yr arolwg arlein cyn gynted a phosibl:

 

Arolwg arlein ar gyfer staff ysgol (fel athrawon, cyn-orthwyr dysgu, penaethiaid a dirprwy benaethiaid) iaith SAESNEG:

https://www.surveymonkey.com/s/5JYMKRX

 

Arolwg arlein ar gyfer staff ysgol (fel athrawon, cyn-orthwyr dysgu, penaethiaid a dirprwy benaethiaid) iaith CYMRAEG:

https://www.surveymonkey.com/s/8MLLLVG

 

Arolwg arlein ar gyfer awdurdodau (fel cydlynwyr ALl, arweinyddion Gwasanaeth Cerdd) iaith SAESNEG: https://www.surveymonkey.com/s/8DS3JTG

 

Arolwg arlein ar gyfer awdurdodau (fel cydlynwyr ALl, arweinyddion Gwasanaeth Cerdd) iaith CYMRAEG:

https://www.surveymonkey.com/s/LLLJJPX

 

Diolch yn fawr

 

 Rheolwr Prosiect CânSing

Fel y gwyddoch, prosiect peilot ydyw CânSing, ac rydym wedi comisiynu’r Uned Pobl a Gwaith i werthuso’r rhaglen ac asesu’r effaith mae wedi ei gael. Bydd unrhyw ariannu ychwanegol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i rolio’r rhaglen ar draws Cymru yn dibynnu ar ganlyniadau’r gwerthusiad annibynnol hwn ac felly mae eich ymglymiad yn hanfodol.

Dilynwch y cyswllt isod os gwelwch yn dda a chwblhewch yr arolwg arlein cyn gynted a phosibl:

Arolwg arlein ar gyfer staff ysgol (fel athrawon, cyn-orthwyr dysgu, penaethiaid a dirprwy benaethiaid) iaith SAESNEG:

https://www.surveymonkey.com/s/5JYMKRX

Arolwg arlein ar gyfer staff ysgol (fel athrawon, cyn-orthwyr dysgu, penaethiaid a dirprwy benaethiaid) iaith CYMRAEG:

https://www.surveymonkey.com/s/8MLLLVG

Arolwg arlein ar gyfer awdurdodau (fel cydlynwyr ALl, arweinyddion Gwasanaeth Cerdd) iaith SAESNEG: https://www.surveymonkey.com/s/8DS3JTG

Arolwg arlein ar gyfer awdurdodau (fel cydlynwyr ALl, arweinyddion Gwasanaeth Cerdd) iaith CYMRAEG: https://www.surveymonkey.com/s/LLLJJPX

 

Diolch yn fawr

 

Suzanne Barnes

Rheolwr Prosiect CânSing

Rhaglen beilot datblygedigcenedlaethol o ganu yw CânSing, a ariannir gan Lywodraeth CynulliadCymru, a ariannir gan Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS), Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac a reolir gan ContinYou Cymru, gyda chefnogaeth y grŷp ymgynghorol cenedlaethol. Mae’r grŷp ymgynghorol hwn, a sefydlwyd i lywio’r prosiect, yn cynnwys aeloda o ysgolion uwchradd, cynradd ac ysgolion arbennig, ymgynghorwyr cerdd, Gwasanaethau Cerdd a chynrychiolwyr o blith (APADGOS) a Chyngor Celfyddydau Cymru (CCC).

Bwriad y prosiect beilot yw codi safon canu ledled Cymru gyfan drwy gyflwyno hyfforddiant o’r safon uchaf ynghyd ag adnoddau i ddysgwyr ac athrawon yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3, gan ganolbwyntio ar Flynyddoedd 5, 6 a 7. Yn ychwanegol, bwriada      CânSing hyrwyddo’r defnydd o ganu fel sbardun i adeiladu hunan barch a hyder, yn ogystal â gwellasgiliau llythrennedd a chynyddu ymrwymiadau cymdeithasol.

Cychwynnwyd y rhaglen beilot yng Ngorffennaf 2009 ac mae CânSing wedi datblygu ‘y tu ôl i’r llen’ ers hynny; yn cynllunio, yn datblygu a threialu’r rhaglen hyfforddiant, ynghyd â chyfoeth o adnoddaublaengar, sy’n cael eu cyflwyno i athrawon ledled Cymru ar hyn o bryd.

Mae’r hyfforddiant ar gael i 24 o athrawon o bob awdurdod lleol ac fe’i cyflwynir ar ffurf clwstwr i gefnogi cysylltiadau pontio. Bydd pob un ysgol sy’n rhan o’r prosiect yn derbyn dau ddiwrnod o hyfforddiant ynghyd â chymorth ychwanegol gan animateur lleisiol proffesiynol a ddarperir yn lleol.

Mae lansiad CânSing (30.09.10) yn cynrychioli cyfle i arddangos yr adnoddau ynghyd ag amlygucefnogaeth gyhoeddus i’r rhaglen a’i llwyddiannau hyd yn hyn. Hyd yma, mae athrawon o Siroeddy Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Caerfyrddin, Rhondda Cynon Taf a Phowys wedi derbyn hyfforddiant ac maent eisoes yn defnyddio adnoddau’r prosiect. Yn dilyn ein lansiad, fe gynigir y rhaglen i bob unawdurdod lleol yng Nghymru. Dylai unrhyw ysgol sydd â diddordeb     mewn cael ystyriaeth ar gyfer lle yn y prosiect beilot gysylltu â’u hymgynghorydd cwricwlwm cerdd neu bennaeth eich gwasanaeth      cerdd, a fydd yn dylanwadu ar ba ysgolion a gynhwysir o fewn y 24 yn    eu hardal hwy.

Am ragor o wybodaeth, trowch at  www.cansing.org.uk neu e-bostiwch

suzanne.barnes@continyou.org.uk.

Dymuniadau gorau,

Suzanne Barnes, Rheolwraig Prosiect

CânSing, ContinYou Cymru

 

CanSing e-newsletter - February 2011

The CanSing e-newsletter is now available and ready to be downloaded from the ContinYou Cymru website.

In this month's e-newsletter:

  • CanSing news
  • spotlight on Jennifer Walker
  • good practice example from Ysgol Heol Goffa
  • dates, facts and figures.
 Download the CanSing e-newsletter in English (pdf.419KB).
 Download the CanSing e-newsletter in Welsh (pdf.452KB).

For more information on CanSing, please visit our website at www.continyou.org.uk/wales_cymru/CanSing

Gweler y cyswllt isod parthed yr erthygl diweddar yn TES Cymru am CânSing.

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6068711

Rhaglen beilot datblygedigcenedlaethol o ganu yw CânSing, a ariannir gan Lywodraeth CynulliadCymru, a ariannir gan Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS), Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac a reolir gan ContinYou Cymru, gyda chefnogaeth y grŷp ymgynghorol cenedlaethol. Mae’r grŷp ymgynghorol hwn, a sefydlwyd i lywio’r prosiect, yn cynnwys aeloda o ysgolion uwchradd, cynradd ac ysgolion arbennig, ymgynghorwyr cerdd, Gwasanaethau Cerdd a chynrychiolwyr o blith (APADGOS) a Chyngor Celfyddydau Cymru (CCC).

Bwriad y prosiect beilot yw codi safon canu ledled Cymru gyfan drwy gyflwyno hyfforddiant o’r safon uchaf ynghyd ag adnoddau i ddysgwyr ac athrawon yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3, gan ganolbwyntio ar Flynyddoedd 5, 6 a 7. Yn ychwanegol, bwriada      CânSing hyrwyddo’r defnydd o ganu fel sbardun i adeiladu hunan barch a hyder, yn ogystal â gwellasgiliau llythrennedd a chynyddu ymrwymiadau cymdeithasol.

Cychwynnwyd y rhaglen beilot yng Ngorffennaf 2009 ac mae CânSing wedi datblygu ‘y tu ôl i’r llen’ ers hynny; yn cynllunio, yn datblygu a threialu’r rhaglen hyfforddiant, ynghyd â chyfoeth o adnoddaublaengar, sy’n cael eu cyflwyno i athrawon ledled Cymru ar hyn o bryd.

Mae’r hyfforddiant ar gael i 24 o athrawon o bob awdurdod lleol ac fe’i cyflwynir ar ffurf clwstwr i gefnogi cysylltiadau pontio. Bydd pob un ysgol sy’n rhan o’r prosiect yn derbyn dau ddiwrnod o hyfforddiant ynghyd â chymorth ychwanegol gan animateur lleisiol proffesiynol a ddarperir yn lleol.

Mae lansiad CânSing (30.09.10) yn cynrychioli cyfle i arddangos yr adnoddau ynghyd ag amlygucefnogaeth gyhoeddus i’r rhaglen a’i llwyddiannau hyd yn hyn. Hyd yma, mae athrawon o Siroeddy Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Caerfyrddin, Rhondda Cynon Taf a Phowys wedi derbyn hyfforddiant ac maent eisoes yn defnyddio adnoddau’r prosiect. Yn dilyn ein lansiad, fe gynigir y rhaglen i bob unawdurdod lleol yng Nghymru. Dylai unrhyw ysgol sydd â diddordeb     mewn cael ystyriaeth ar gyfer lle yn y prosiect beilot gysylltu â’u hymgynghorydd cwricwlwm cerdd neu bennaeth eich gwasanaeth      cerdd, a fydd yn dylanwadu ar ba ysgolion a gynhwysir o fewn y 24 yn    eu hardal hwy.

Am ragor o wybodaeth, trowch at  www.cansing.org.uk neu e-bostiwch

suzanne.barnes@continyou.org.uk.

Dymuniadau gorau,

Suzanne Barnes, Rheolwraig Prosiect

CânSing, ContinYou Cymru

Diolch am ymweld a safle we CânSing - rydym yn ymddiheuro nad ydych yn gallu cael mynediad ar hyn o bryd i'r holl adnoddau, rydym ar hyn o bryd yn diweddaru cynnwys y safle. Dewch yn ol yn fuan.